menu close menu

SPLOŠNE DOLOČBE

 • Vadeči se mora pred začetkom treninga javiti na recepciji in uporabiti sistem prijave na      terminalnem sistemu
 • Receptor je upravičen preveriti vadbeno kartico pred vsakim treningom vadeče stranke Trening centra S ( naprej TCS )
 • Članske kartice ni možno hraniti v recepciji TCS
 • Trening se plača pred začetkom treninga v TCS
 • Brezplačnih obiskov/treningov ni. Prvi trening je plačljiv po ceniku ( če ne želiš takoj kupiti trening karte ). Zato vam pa v roku 7 dni, vrednost enkratnega obiska upoštevamo v nakup trening karte ( 1 mesečna, 3 mesečna, 6 mesečna, letna )
 • Vse karte veljajo 30 dni ( če ni drugače navedeno ) in niso vezane na koledarski mesec
 • Karte ni možno zamrzniti ali prestaviti, razen ob nosečnosti in operaciji
 • Ob predložitvi zdravniškega potrdila upoštevamo sorazmerno višino popusta pri nakupu naslednje trening karte
 • Karte s popusti ( 1 mesečna, 3 mesečne, 6 mesečne, letne in karte v akciji ), veljajo za točno določeno obdobje in se jih ne da zamrzniti
 • V primeru večje zasedenosti skupinskega treninga, vas prosimo za potrpežljivost
 • V garderobe, telovadnico je dovoljen vstop samo vadečim osebam in osebju TCS
 • Vadeči je po končanem treningu dolžan pustiti ključ v ključavnici garderobne omarice
 • Gostom, otrokom in ostalim obiskovalcem ni dovoljen vstop v trening prostore ali garderobe TCS
 • V trening prostorih je prepovedana uporaba mobilnih telefonov
 • V trening prostorih je prepovedana uporaba kakršnekoli steklovine ( kozarci, steklenice…)
 • V trening prostore ni dovoljen vnos hrane
 • Med treningom je obvezna uporaba brisače
 • Če brisače nimaš, si jo je mogoče izposoditi na recepciji proti plačilu
 • V trening prostore je vstop dovoljen samo v čisti dvoranski obutvi, ki ne pušča sledi
 • Osebje TCS vam lahko odkloni vstop v trening prostore ob neprimerni in nečisti športni obutvi
 • Med treningom nosite čista oblačila in športne copate ( ostala obutev, zaradi varnosti ni dovoljena )
 • V kickbox dvorani treniramo bosi. V kolikor stopala niso čista, jih pred treningom umij
 • Primerno je, da vadeči skrbi za osebno higijeno, osebnega vonja, ker tako, ne moti z neprimernimi vonjavami ostale vadeče
 • Ne kaditi tik preden pridete na trening, ker so te vonjave moteče in neprimerne
 • Vadeči je dolžan skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče v vseh trening  prostorih TCS
 • Vadeči s svojim obnašanjem ne ovira ali moti ostalih vadečih
 • Vadeči po uporabi rekvizite vsakokrat pospravi na za to predvidena mesta
 • TCS si pridržuje pravico do spremembe urnika treningov brez predhodne najave, enako določilo velja tudi za spremembo cen v TCS
 • Parkiraš na lastno odgovornost
 • Denarja za vplačane karte ne vračamo
 • V primeru kakršnih koli težav ali vprašanj, se vadeči obrne na osebje TCS

IDENTIFIKACIJA

 • Receptor je upravičen preveriti identifikacijo stranke, ki ima poleg navedbe osebnih podatkov tudi sliko stranke/vadečega, vendar le do izteka veljavnosti karte
 • Trening kartica ni prenosljiva in je vezana zgolj na osebo, ki je poravnala trening in kateri je bila izdana
 • V kolikor se stranka ne želi identificirati ali krši hišni red, lahko osebje TCS ali receptor prepove dostop v trening prostore, pri tem stranka ni upravičena do povračila vplačil ali predplačil

IZGUBA, POŠKODBA, ŠKODA

 • V primeru izgube ali poškodbe trening kartice se stranki izdela novo in zaračuna izdelavo le-te po veljavnem ceniku (10,00 € za eno kartico)
 • V primeru poškodovanja in izgube garderobnega ključka, rekvizita ali ostale opreme, kar sodi v last TCS, se zaračuna škoda v pavšalnem znesku, ki je v veljavi na dan dogodka, oziroma katerega znesek je določen ali vsaj določljiv v pravnem prometu
 • V primeru naklepnega poškodovanja, poškodovanja iz malomarnosti ali zaradi neupoštevanja pravilnika in navodil osebja, povzročene poškodbe/škode oz. stroške poškodbe/škode lahko TCS vadečemu zaračuna in od njega uveljavlja celotno odškodnino, vključno z morebitnim izgubljenim prihodkom TCS
 • Za izgubo ali krajo osebnih in drugih predmetov TCS ne odgovarja. Vadeči TCS lahko za čas trajanja treninga ali obiska v TCS, shrani predmete pri receptorju in jih dvigne po koncu treninga
 • Najdene predmete v TCS hranimo 1 mesec, po preteku navedenega roka gredo predmeti v odstranitev  (npr. Marjetica Koper)

ZDRAVSTVENE OMEJITVE

 • Z izpolnitvijo vpisnega lista, s katerim se stranka včlani v TCS, je obenem
  podana izjava vadečega, da nima nikakršnih omejitev ali navodil s strani zdravnika in da nima drugih težav, zaradi katerih mu je fizična aktivnost prepovedana, omejena, oziroma da narava bolezni ne terja poškodb ob treningih
 • Osebje TCS lahko odsvetuje posameznemu uporabniku ali vadečemu določen trening v izjemnih primerih, ko obstaja očitna in neposredna nevarnost za zdravje ali življenje. Takemu vadečemu ali uporabniku se tudi lahko prepove nadaljnje treninge oz. uporabo določene storitve v TCS
 • V kolikor stranka podatke o zdravstvenem stanju zamolči, priredi, prikrije, pa nastanejo poškodbe in/ali poslabšanje zdravja gre le-to na njeno lastno odgovornost

ODGOVORNOST

 • Vadeči trenira v TCS na lastno odgovornost
 • Vadeči mora izvajati treninge v TCS v skladu s splošnimi pravili treninga, določenimi za posamezno obliko treninga
 • TCS in/ali njegovi zaposleni in/ali so pogodbeniki, ki izvajajo trening ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri treningu ali kot posledica treninga v centru in/ali uporabi storitev centra tudi v primeru, da je (so) bil (bili) seznanjen(i) z omejitvami, zdravstvenimi težavami ali posebnimi zdravniškimi navodili posameznega vadečega oz. uporabnika storitev

MLADOLETNE OSEBE

 • Za mladoletno osebo jamčijo in odgovarjajo njegovi starši ali skrbniki
 • Trening poteka izključno in samo po navodilih, ki jih poda osebje TCS
 • Mladoletna oseba ni upravičena do popusta pri plačilu treningov zaradi omejene uporabe določenih rekvizitov ali prostorov
 • Mladoletna oseba je dolžna upoštevati vse alineje tega pravilnika
 • Osebam mlajšim od 14 let ni dovoljeno izvajati skupinskih treningov ( razen Kickbox treningov )
 • Mladoletne osebe lahko vadijo pod pogojem, da starši izpolnijo in podpišejo vpisni list (osebno na recepciji TCS)

PREPOVED TRENINGA  ALI  KORIŠČENJA PROSTOROV V TCS

 • Osebje TCS lahko na podlagi tega hišnega reda z ustno utemeljitvijo prepove vadečemu trening in sicer bodisi posamezen trening oz. v primeru hujših ali ponavljajočih se kršitev (dve kršitvi ali več v obdobju 3 mesecev), tekom celotne sezone oz. do konca začete sezone, brez povrnitve stroškov ali neizrabljenih kart.
  Vadeči oz. uporabnik storitve v primeru prepovedi treningov ni upravičen do vračil vplačil, predplačil ali drugih stroškov treninga

TRENING CENTER S

KOPER, 7.12. 2015